STOP drastycznym treściom

Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Stop drastycznym treściom (komitet obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Lublina).

Komitet tworzą kobiety zaangażowane społecznie w różnych obszarach.

Komitet rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem uchwały zakazującej w naszym mieście prezentowania drastycznych treści w przestrzeni publicznej. Potrzeba minimum 300 podpisów, aby przedstawić projekt Radzie Miejskiej.

Od lat spotykamy się na ulicach z obrazami zakrwawionych zwłok płodów, takie banery pojawiają się na placu Litewskim obok miejsc zabaw dzieci, także pod szpitalem. Zostaliśmy pozbawieni wyboru, czy chcemy takie treści oglądać, czy nie. Tego wyboru pozbawione są dzieci i kobiety mające za sobą doświadczenie straty dziecka, albo w zagrożonej ciąży.

Chcemy bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni publicznej.

 

PROJEKT UCHWAŁY

w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Lublina.

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Zakazuje się prezentowania na terenie miasta Lublin treści drastycznych, w tym eksponujących wizerunek zwłok lub ich fragmentów, na banerach, bilbordach, tablicach, kasetonach, telebimach, siatkach reklamowych, wolnostojących lub pneumatycznych urządzeniach reklamowych, flagach reklamowych, pojazdach, przyczepach i innych nośnikach.

§ 2

Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia jej ogłoszenia

 

Do pobrania:

LISTA PODPISÓW:

tabela lista podpisy

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

przetwarzanie danych inicjatywa uchwalodawcza