Aktualności

Stanowisko KOD w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Stanowisko w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Komitet Obrony Demokracji od samego początku stoi na straży Konstytucji, której rocznica uchwalenia przypada właśnie dzisiaj – w tym trudnym czasie epidemii, kiedy na wielką próbę wystawiono nas wszystkich.

Tydzień temu wraz z kilkudziesięcioma największymi organizacjami obywatelskimi i społecznymi, które stają zawsze w obronie naszych wspólnych praw i wolności, ze stowarzyszeniami sędziów, prokuratorów i adwokatów, przy wsparciu wielu społeczności i autorytetów wezwaliśmy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, będącego jedyną legalną formą przesunięcia terminu wyborów prezydenckich (http://komunikat-ngo.pl).

We wspomnianym apelu wskazywaliśmy, że wprowadzone bez konstytucyjnego umocowania ograniczenia praw i wolności wynikające z ogłoszenia stanu epidemii są porównywalne z tymi, które występują przy stanie klęski żywiołowej.

Wobec utrzymywania się tej sytuacji i wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, stwierdzamy, że aktualne działania rządu stanowią obejście przepisów Konstytucji o stanach nadzwyczajnych i mają na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja br. bez zważania na związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Ze względu na gwarancyjny charakter norm konstytucyjnych, a w szczególności art. 228 ust. 7 Konstytucji, organizacja wyborów w tym terminie będzie bezprawna. Same wybory będą nieważne, a ich wyniki nie będą wiążące. Gdyby wybory te się odbyły, Komitet Obrony Demokracji nie uzna ich wyników.

Równocześnie wyrażamy głęboki szacunek i pełne poparcie dla przedstawicieli władz samorządowych, którzy, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone im lokalne społeczności, sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii.

Wzywamy wszystkich obywateli do odmowy udziału w organizacji wyborów w dniu 10 maja, a w szczególności do odmowy pracy w komisjach wyborczych wszystkich szczebli.

Płynące ze strony rządzącego ugrupowania deklaracje możliwości zorganizowania wyborów w majowym terminie odbieramy jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od fatalnego stanu opieki medycznej oraz finansów państwa, jak również braku realnej pomocy dla pracodawców i pracowników.

Jedynie natychmiastowe, formalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i wynikające z niego przesuniecie wyborów prezydenckich przywróci w tym zakresie konstytucyjny porządek w państwie oraz pozwoli całemu społeczeństwu, wszystkim organizacjom społecznym, samorządom i administracji rządowej skoncentrować całą energię na przeciwdziałaniu epidemii oraz nadchodzącej w ślad za nią katastrofie gospodarczej, jakiej Polska nie przeżyła od 1989 roku.

02.04.2020, Zarząd Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *