Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Regionu Lubelskiego KOD

Zarząd Regionu Lubelskiego stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji na podstawie uchwały nr 2022/05/12 zwołuje walne zebranie Członków Regionu Lubelskiego na dzień 04.06.2022, o godzinie 10:00, w Lublinie, ul. Zamojska 30 (hotel Arche, sala konferencyjna).

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin zebrania wyznaczony został na 4 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się o godz. 9:30.

 


 

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia kandydata, który znajduje się poniżej.

Ważne! Kandydat musi wyrazić zgodę poprzez podpis na formularzu.

Formularz zgłoszenia można przekazać:

  • W dniu zebrania.
  • Skan formularza można przesłać na adres lubelskie@ruchkod.pl

 


 

Dokumenty:

 


 

Proponowany porządek obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków

1. Otwarcie obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.

2. Informacja o liczbie członków biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie wymaganego kworum, stwierdzenie ważności Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Powołanie komisji skrutacyjnej.

4. Wybór Prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków: Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

5. Zatwierdzenie projektu Porządku obrad.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.

7. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Regionu.

9. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

10. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Regionu.

12. Wybór członków władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

13. Wybór przewodniczącego Zarządu Regionu:

1) przyjmowanie kandydatur,

2) zamkniecie listy kandydatów,

3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,

4) głosowanie,

5) odczytanie wyników głosowania,

6) wystąpienie Przewodniczącego/ Przewodniczącej Zarządu Regionu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.

15. Wybór członków Zarządu Regionu:

1) przyjmowanie kandydatur,

2) zamkniecie listy kandydatów,

3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,

4) głosowanie,

5) odczytanie wyników głosowania

16. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

1) przyjmowanie kandydatur,

2) zamkniecie listy kandydatów,

3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,

4) głosowanie,

5) odczytanie wyników głosowania.

17. Wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

1) przyjmowanie kandydatur,

2) zamkniecie listy kandydatów,

3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,

4) głosowanie,

5) odczytanie wyników głosowania

18. Wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego:

1) przyjmowanie kandydatur,

2) zamkniecie listy kandydatów,

3) prezentacja zgłoszonych kandydatów,

4) głosowanie,

5) odczytanie wyników głosowania.

19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. Poddanie zgłoszonych wniosków pod dyskusję i głosowanie.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie zebrania.